TTA-Advies main menu

Home Home Home Home About About About About Services Testimonial Contact Contact Contact Contact directie directie directie personeel baanbreker personeel baanbreker personeel baanbreker personeel baanbreker personeel baanbreker personeel baanbreker personeel baanbreker personeel baanbreker personeel baanbreker zorgboer zorgboer2 zorgboer3 zorgboer4 Individueel induvidueel baanbreker wisselwerk test

WELKOM BIJ TTA-ADVIES


TRAJECT / BEGELEIDINGSBUREAU
TTA-Advies is een re-integratiebedrijf gecombineerd met een zorgboerderij die zich richt op een diversiteit aan doelgroepen. Wij zijn erg begaan met mensen die het in de maatschappij moeilijk hebben. De cliënten van TTA zijn divers, denk hierbij aan: mensen met een rugzakje - bijstandsuitkering (WWB) – Wajong - vroegtijdige schoolverlaters (RMC) – jong en jongvolwassenen met psychiatrische/geestelijke problematiek, maar ook aan volwassenen met bijvoorbeeld een burn out enz.
TTA biedt de cliënten ruimte – rust – veiligheid en een zinvolle dagbesteding, zodat men zich ten volle kan ontplooien.

HET RE-INTEGRATIEBEDRIJF
TTA richt zich onder andere op het activeren van werkzoekenden, op personen zonder of onvoldoende startkwalificaties maar ook op personen die wel gekwalificeerd zijn maar niet over de vereiste (sociale) vaardigheden beschikken teneinde een baan op de arbeidsmarkt te verwerven. Door een individuele benadering te hanteren wordt iedereen de kans geboden om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij zijn of haar mogelijkheden en belangstelling.
Wij menen een unieke combinatie te hebben gemaakt tussen het werken met mensen met en zonder een beperking. Groei – het er bij horen en het verbeteren van de eigen kwaliteit is een belangrijke bijdrage die aan elkaar gegeven kan worden. Door een individuele benadering te hanteren wordt iedereen de kans geboden om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij zijn of haar mogelijkheden en belangstelling.

Over ons


BEDRIJFSNAAM TTA-ADVIES
TTA is een afkorting van Tat Tvam Asi en betekend letterlijk, “Dat Zijt Gij”. Iedereen is wie hij/zij is, Wij veranderen niet de persoon maar gaan uit van zijn/haar eigen ik. Niet meer en niets minder......


ONZE VISIE
De visie die wij uitdragen is: Dat iedereen de kans moet (en) krijgen te groeien en zich te ontplooien vanuit zijn eigen kracht, kwaliteiten, mogelijkheden en vooral eigen identiteit. Ieder mens heeft potentieel in zich, alleen bij sommigen heeft dat nog onvoldoende een plaats gekregen in de samenleving.

BAANBREKER JONGEREN TRAJECT

Baanbreker Baanbreker

Het Jongerentraject is een activeringsinstrument voor jongeren en jong volwassenen tussen de 16 en 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en/of vroegtijdige schoolverlaters. Deze jongeren hebben veelal onvoldoende startkwalificaties en/of gebrek aan (sociale) vaardigheden voor het verkrijgen van betaalde arbeid.
Baanbreker

HET DOEL VAN BAANBREKER
Jongeren kunnen na dit traject, vanuit hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten starten met een opleiding, betaald werk of een combinatie van werk en opleiding.

Baanbreker DUUR
De duur van het gehele traject bedraagt 13 weken.

NA DEZE DERTIEN WEKEN KAN DE DEELNEMER
- Volledig terugkeren naar het voortgezet onderwijs (BOL) - Gecombineerd werken en leren in het beroepsonderwijs (BBL) - Een reguliere baan vinden - Via gerichte hulpverlening alsnog komen tot een van bovenstaande doelen

Baanbreker DOELGROEP
De deelnemers aan Baanbreker hebben de leeftijd van 16 tot 27 jaar. De deelnemers zijn werkeloos, vroegtijdig schoolverlater, of hebben geen / onvoldoende startkwalificaties om een reguliere baan te vinden.
Veel voorkomende problemen waar de jongeren tegen aanlopen zijn: - Gebrek aan zelfvertrouwen - Ontbreken van zelfinzicht - Geen of onvoldoende besef hebben van de eigen mogelijkheden - Problemen in de sociale omgeving - Geen inzicht in de eigen financiële situatie, schulden - Overmatig alcohol- en of drugs gebruik - Fysieke en psychische belemmeringen

Baanbreker DE WERKWIJZE VAN BAANBREKER
Baanbreker is een intensief groepstraject welke erop gericht is de jongere: -Te activeren, te motiveren en te stimuleren. -Alle deelnemers maken hun persoonlijk leerdoel en trajectplan. -Traject Baanbreker confronteert de deelnemers met hun eigen gedrag doormiddel van individuele- en groepsopdrachten. -Conflicten, emoties, frustraties, vluchtgedrag en belemmeringen worden bespreekbaar gemaakt. -Tijdens de een-op-een gesprekken zetten de gediplomeerde coaches de jongeren aan tot verdere ontwikkeling.

Baanbreker BAANBREKER BESTEED AANDACHT AAN O.A
- Het trainen van werknemersvaardigheden - Sollicitatietrainingen - Het maken en geven van een presentatie - Stimulerende bedrijfsbezoeken - Het maken van een beroepskeuze test (CTC) - DigiD, budgetteren, alcohol/drugsgebruik, sporten, koken met gezonde voeding.

Baanbreker NETWERK
Om de doelen van de client te bereiken, en hun succsesvol te laten participeren op de arbeidsmarkt maken wij gebruik van ons groot netwerk. Zoals: Sportschool Body Art Beilen - Fysyocentrum Beilen - VNN - Jeugdzorg - Accare - MEE - UWV - Werkpleinen - GGZ Onderwijsinstellingen - Maatschappelijkwerk - lokale en interlokale bedrijven. DUO BEWINDVOERING ASSEN Door onze multidisciplinaire aanpak hebben wij inmiddels een gemiddelde slagingspercentage weten te behalen van 90%.

Baanbreker KWALITEIT
De gediplomeerde begeleiders zorgen voor feedback en grijpen in waar nodig. Ervaringen uit het verleden tonen aan dat zij met hun professionele en empathische werkwijze jongeren in beweging krijgen.

Baanbreker AFRONDING
Aan het einde van het traject wordt het hele traject met de deelnemer geëvalueerd in een eindgesprek. In week 11 beginnen de deelnemers zelf met het maken van een persoonlijk eindverslag. De coaches van Baanbreker maken een diagnose en stellen een eindrapportage op waarin onder andere een advies tot verdere ontwikkeling is opgenomen. Deze diagnose, het advies, en het persoonlijk eindverslag worden individueel met de deelnemer besproken. Vervolgens worden het persoonlijk eindverslag, de diagnose en het advies gerapporteerd aan de opdrachtgever. Doormiddel van direct contact met de opdrachtgever wordt gestreefd naar een sluitende aanpak, om terugval van de deelnemer te voorkomen.

Baanbreker NAZORG
Om terugval van de deelnemer te voorkomen is nazorg voor TTA van essentieel belang. Hier besteden wij dan ook ruim aandacht aan.


Meer info

WISSELWERK


WISSELWERK
Is een activeringstraject voor zowel jongeren en ouderen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Wij rangeren de deelnemer letterlijk naar een ander spoor. Om dit te bereiken bieden wij de deelnemer een maatwerk traject aan met als doel bijstandsonafhankelijkheid of voor diegene die na het doorlopen van het traject in staat word geacht om naar vermogen betaalde arbeid te verrichten. Daarnaast is er voor wel kunners’ maar ‘niet willers’ een ‘Work First’ gerichte aanpak.

WERKZAAMHEDEN
Middels ons eigen netwerk kunnen wij onze deelnemers ervaring oplaten doen in het werkveld van hun eigen keuze, met als doel dit om te zetten naar een regulier dienstverband. Onder andere maken wij hierbij gebruik van ons eigen klussen bedrijf TTA-Klussen.

SAMENWERKING
Wij werken samen met het Staatsbosbeheer. Zo worden er veelzijdige en afwisselende werkzaamheden verricht in het natuurpark Het Terhorsterzand en het Nationaalpark Het Dwingelderveld.

NETWERK
Om de doelen van de client te bereiken, en hun succesvol te laten participeren op de arbeidsmarkt maken wij gebruik van ons groot netwerk.
Zoals: Sportschool Body Art Beilen - Fysyocentrum Beilen - VNN - Jeugdzorg - Accare - MEE - UWV - Werkpleinen - GGZ -, Onderwijsinstellingen - Maatschappelijkwerk - lokale en interlokale bedrijven. DUO BEWINDVOERING ASSEN

KWALITEIT
Gedurende de dagen waarop de deelnemers bij TTA ‘verblijven’ zal onder supervisie van begeleiders worden gewerkt. Deze zijn actief betrokken bij de werkzaamheden die worden verricht.

AANPAK
Wij streven ernaar om de belemmeringen van de deelnemer tot een minimum terug te brengen waardoor deelnemen op de arbeidsmarkt weer mogelijk is. Ruimte, rust en veiligheid staat bij ons dan ook centraal.

AANMELDING
Na aanmelding volgt er een intakegesprek. Daarna wordt er voor iedere deelnemer een plan van aanpak opgesteld.

DUUR
Het traject Wisselwerk duurt standaard 12 maanden. In de praktijk blijkt dat vele deelnemers voortijdig uitstromen naar regulier werk.

RAPPORTAGE
Van iedere klant wordt door ons een tussenevaluatie gemaakt. Na afloop van het traject volgt een uitgebreide eindrapportage.

NAZORG
Om terugval van de deelnemer te voorkomen is nazorg voor TTA van essentieel belang. Hier besteden wij dan ook ruim aandacht aan.


Meer info

INDIVIDUEEL

Baanbreker Baanbreker

INDIVIDUEEL TRAJECT
Het individueel traject is een specifiek, kortdurend traject en bestaat uit een geavanceerde benadering. De cliënt (deelnemer) wordt onder andere middels huisbezoeken intensief gecoacht en begeleid. Reguliere werktijden voor de coaches zijn hierbij niet van toepassing.

Baanbreker AANMELDING
Bij aanmelding van een deelnemer zullen wij aansluiten bij een door opdrachtgever te bereiken einddoel. (De opdrachtgever wordt gedurende het gehele traject nauw betrokken bij het plan van aanpak) Een meegeleverde, uitgebreide, rapportage of diagnose maakt onderdeel uit van de aanmelding. Na aanmelding volgt een intakegesprek met de deelnemer en worden de te bereiken doelen en de knelpunten dan wel de belemmeringen uitvoerig besproken.

Baanbreker DOEL
Uitvoering geven aan een traject gericht op het wegnemen dan wel verminderen van de belemmeringen. Het weer mee kunnen doen en deel kunnen nemen aan de samenleving staat hierbij centraal.

Baanbreker DUUR
De duur van het traject is standaard 6 maanden. In overleg is verlenging mogelijk.

KWALITEIT
De succesformule van dit traject is de unieke combinatie van onze competenties. Wij vullen elkaar aan op het gebied van arbeid, participatie, re-integratie en zorg. Deze combinatie is gevormd door de ervaringen die wij hebben opgedaan bij gemeenten (sociale dienst), jeugdzorg, kinderbescherming, gevangeniswezen (forensische psychiatrie en verslavingszorg) en het organiseren van Signs of Safety conferenties (Andrew Turnell).

Baanbreker AFRONDING
Van iedere klant wordt een eindrapportage opgemaakt hierin worden de volgende items verwerkt: - Ondernomen acties - Resultaat - Advies ten aanzien van een eventueel vervolgtraject.

Baanbreker NAZORG
Ook hier geld dat de nazorg voor TTA van essentieel belang is. De duur van de nazorg is dan ook 2 maanden. Gedurende deze periode zullen er voldoende contactmomenten met de deelnemer zijn. In geval van calamiteiten bestaat de mogelijkheid voor extra contactmomenten.

Meer info

Baanbreker

DE ZORGBOER


ZORGBOERDERIJ / DAGBESTEDING
Op een unieke locatie aan het Nationaal park het Dwingelderveld, bieden wij op de zorgboerderij onder andere dagbesteding en zorg op maat. Wij kiezen voor een individuele benadering en bieden iedereen de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen, passend bij de mogelijkheden en belangstelling van de deelnemer.

Nieuwsgierig geworden? kijk dan eens op onze nieuwe website!
Meer info Website zorgboer

Contact en adres

Baanbreker Baanbreker

Via de onderstaande knoppen kunt u kijken hoe u het beste bij ons kunt komen. dit kan via het openbaar vervoer en via de auto

Baanbreker

Openbaar Vervoer

Openbaar vervoer (Bus / Trein)
Vanaf stattion Beilen neemt u de kleine bus met lijn 35 naar halte Moraineweg 20 te Spier, (bij camping De Moraine) U stapt dan 50 meter voorbij de locatie van TTA-Advies uit.

Reisplanner
Indien u met het openbaar vervoer reist raad pleeg dan 9292

Route

Vanuit Groningen (A28)
Neem afrit 30 Beilen, neem na de afrit de eerste afslag van de rotonde (rechts). Rij door tot de volgende rotonde en neem de tweede afslag (rechtdoor). Neem vervolgens de eerste afslag rechts (Spier). U rijdt dan door Smalbroek ongeveer 3 kilometer over de parallelweg van de A28 waarna u aan uw linkerkant op nummer 22 TTA-Advies vind.

Vanuit Hoogeveen (A28)
Neem afrit 29 Dwingeloo, u slaat aan het einde van de afrit rechtsaf. Neem vervolgens de eerste afslag links en na ongeveer 3 kilometer over de parallelweg van de A 28 vind u TTA-Advies op nr. 22 aan uw rechterhand

VERHUUR

Baanbreker Baanbreker

DE ACCOMMODATIE
De accommodatie van TTA is te huur voor al uw: vergaderingen - teamdagen - trainingen - workshops - cursussen - bedrijfspresentaties - feestjes enz. Uiteraard verzorgen wij voor u graag de gehele catering, waarbij al uw wensen bespreekbaar zijn.

Baanbreker OFFERTE AANVRAGEN
Indien u een offerte aan wilt vragen, stuur dan een email of neem telefonisch contact met ons op.

Baanbreker BUITEN-ACTIVITEITEN
Tevens is het mogelijk om in combinatie met onze accommodatie een buitenactiviteiten te organiseren. Wij verzorgen dan voor u de catering op de locatie van uw activiteit. Indien u een buitenactiviteit wenst te organiseren, dan denken wij graag met u mee.

Baanbreker HET NATUURPARK
Het Ter Horsterzand, leent zich bij uitstek voor het organiseren van buitenactiviteiten en teamdagen. Wilt u tussen de middag of tijdens de pauzes een wandeling maken in het natuurpark, dan kan dat natuurlijk ook. Indien u dat wenst, dan gaat een van onze TTA begeleiders graag met u mee. Om u zo kennis te laten maken met een prachtig stukje Drenthe.

Baanbreker MULTIMEDIA
TTA beschikt over voldoende multimedia apparatuur, u kunt hierbij denken aan: Beamer, Geluid , Mixer, Microfoon, Laptops, Videocamera, Whiteboard, Flipover.

Baanbreker RESERVERING
Voor contact of reserveringen, kunt u contact op nemen met :
Info@tta-advies.nl / Tel: 06 57 15 76 09

Meer info

zorgboer

Eiken Hout

TTA verkoopt eikenhout aan particulieren en bedrijven, het vochtpercentage bedraagd 11 procent

Bestellen Meer info

Berken Hout

TTA verkoopt eikenhout aan particulieren en bedrijven, het vochtpercentage bedraagd 11 procent

Bestellen Meer info

MIX-IT

TTA verkoopt eikenhout aan particulieren en bedrijven, het vochtpercentage bedraagd 11 procent

Bestellen Meer info

DE DIRECTIE VAN TTA


Jan Bruggemann Mulders
info@tta-advies.nl
0657157609


Saskia Mulders Bruggemann
info@tta-advies.nl
0645474806

JAN BRUGGEMANN MULDERS

Is HBO opgeleid als sociaal juridisch dienstverlener en heeft een jarenlange ervaring op het gebied van re-integratie met als specialisatie de participatieklant en jongerencoach.


Nieuwsgierig geworden? kijk dan ook eens op onze nieuwe website!

Website zorgboer

Saskia Mulders Bruggemann

Is HBO opgeleid als maatschappelijkwerker en is ervaren op het gebied van forensische psychiatrie,verslavingszorg, gevangeniswezen en jeugdzorg.


Nieuwsgierig geworden? kijk dan ook eens op onze nieuwe website!

Website zorgboer

Personeel van TTA


Vincent Bruggemann
Email: vincent@tta-advies.nl
Tel:0657049400


Allard van Delft
Email: Allard@tta-advies.nl
Tel:0657000000


Erik Watezt
Email: erik@tta-advies.nl
Tel:0657000000


Patrick Mulder
Email: Patrick@tta-advies.nl
Tel:0657000000


Warner de wit
Email: Warner@tta-advies.nl
Tel:0657000000

PERSONEEL NAAM

Contact
naam@tta-advies.nl
0657000000

Personeel


Warner de wit
mailto:Warner@tta-advies.nl
Tel:0657000000